دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

کاربست تکنیک خوشه‌بندی در واکاوی وضعیت مدیریت دانش در دانشگاه گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1403

10.22034/jkm.2024.235791.1697

محمد علی سیاه سرانی کجوری؛ محمودرضا چراغعلی


طراحی الگوی حکمرانی دانش بنیان در دستگاه‌های اجرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1403

10.22034/jkm.2024.236647.1709

سیده صدف وشکائی نژاد؛ محمد دوستار؛ اسماعیل ملک اخلاق؛ کیخسرو یاکیده


الگوهای ذهنی اشتراک‌گذاری دانش در کارکنان نسل Z در یک مرکز آموزشی – پژوهشی دفاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1403

10.22034/jkm.2024.236680.1711

حسین وحیدی؛ زهرا دانش؛ صادق شهبازی