فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی (OKM) - اهداف و چشم انداز