فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی (OKM) - کاربران