مدلسازی ساختاری تفسیری مأموریتهای دانشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه‌ها (مورد مطالعه، دانشگاه جامع امام حسین(ع))

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 دانشجوی دکترای مدیریت سیستم‌ها، دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

هدف اصلی تحقیق مدلسازی ساختاری تفسیری مأموریتهای دانشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه جامع امام حسین(ع) است. این مأموریتها شامل مبانی و علوم انسانی اسلامی، آینده­سازی، عمق­بخشی داخلی و عمق­بخشی خارجی، تعالی و پیشرفت سازمانی سپاه، قدرت نرم، قدرت نیمه­سخت، و قدرت سخت است. سپاه‌ پاسداران‌ به‌ منظور مأموریت‌ پاسداری‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ باید برآورد صحیحی‌ از مأموریتهای‌ گوناگون‌ و متفاوت خود داشته‌ و از انعطاف‌ لازم‌ برای پاسخ به این مأموریتها برخوردار باشد. دسته­بندی این مأموریتها در حوزه­های دانشی، پژوهشی و فناوری می­تواند پاسخگوی این دغدغه‌ها باشد. از مدلسازی ساختاری تفسیری به منظور دسته­بندی این مأموریتها استفاده شد. از طریق نظرسنجی از یازده نفر از استادان و مدیران ارشد دانشگاه به مدلسازی و تحلیل قدرت نفوذ و وابستگی بر مبنای تجزیه و تحلیل میک ماک اقدام شد. بر مبنای نتایج یافته­ها، علوم انسانی اسلامی و آینده­سازی در سطح 4، تعالی و پیشرفت سازمانی سپاه در سطح 3، قدرت نرم، قدرت نیمه­سخت و قدرت سخت در سطح 2 و عمق­بخشی داخلی و عمق­بخشی خارجی در سطح 1 قرار دارد. نتایج تحقیق نشان داد که ریشه اصلی مأموریتهای دانشی، پژوهشی و فناوری، علوم انسانی اسلامی و آینده­سازی است. نتایج تحقیق به مدیران ارشد دانشگاه و هم­چنین مدیران عالی سپاه به منظور پی بردن به ریشه اصلی مأموریت دانشی برای گسترش و توسعه آن در بدنه سپاه کمک خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


 • ابطحی، سیدحسین و صلواتی، عادل(1385)، مدیریت دانش در سازمان، تهران: انتشارات پیوند نو، چاپ اول.
 • ابن الرضا، سید جواد(1386). درختواره فقه، شیوه ای نوین در ارائه متون فقهی، ره آورد نور20، صص 16-23.
 • آذر، عادل؛ رجب زاده قطری، علی و اخوان، عطیه(1396)، نگاشت مدل تولید پایدار با رویکرد مدل­سازی ساختاری تفسیری و دیمتل فازی، فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، سال پانزدهم، شماره 64، صص 26-1.
 • بیانات در دیدار جمعى از پژوهشگران و مسئولان شرکت‏هاى دانش‏بنیان، 08/ 05/ 1391
 • جلالیوند، عباس(1388)، دﯾﺪه­ﺑﺎﻧﯽ؛ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ، روش­ها و ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ، ﻧﺎﺷﺮ: ﻣﺮﮐﺰ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری دﻓﺎﻋﯽ ـ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎعی.
 • حقیقی بروجنی، پیام(1392)، نهادینه­سازی مدیریت دانش، مجله الکترونیکی مطالعات مدیریت دانش، شماره 12.
 • طرح تحول علمی و تعالی معنوی دانشگاه جامع امام حسین(ع): «دانشگاه سازمانی سپاه در تراز انقلاب اسلامی»، اردیبهشت 1394.
 • قادری، محسن(1396)، طراحی الگویی برای رصد و ارزیابی راهبردهای کلان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رساله دکترای مدیریت سیستم­ها، دانشگاه جامع امام حسین (ع).
 • Albright, K. (2004). Environmental Scanning: Radar for Success, The Information Management Journal.
 • Choi, B., Simon K.P. & Davis J.G. (2008). Effects of knowledge management strategy on organizational performance: A complimentary theory-based approach, Omega, 36, 235-251.
 • Cordero, C., Delino, R., Jeyaseelan, L., Lansang, MA., Lozano, JM., Kumar, S, et al. (2008). Funding agencies in low- and middle-income countries: support for knowledge translation, Bull World Health Organ, 86(7): 524-4.
 • Hachicha, W. & Elmsalmi, M. (2014). An integrated approach based-structural modeling for risk prioritization in supply network management, Journal of Risk Research, 17(10), 1301-1324.
 • Handzic, M., Lagumdzija, A. & Celjo, A. (2008). Auditing knowledge management practices: model and application, Knowledge Management Research & Practice, 6(1), 90–99.
 • Jasimuddin, Sajjad M., Connell, C. & Klein, Jonathan H. (2014). A decision tree conceptualization of choice of knowledge transfer mechanism: the views of software development specialists in a multinational company, Journal of Knowledge Management, 18(1), 194-215.
 • Joshi, K.D., Chi, L., Datta, A., & Han, S. (2010). Changing the competitive landscape: Continuous innovation through IT-enabled knowledge capabilities, Information Systems Research, 21(3), 472-495.
 • Kannan, G. & Noorul, H.A. (2007). Analysis of interactions of criteria and sub-criteria for the selection of supplier in the built-in order supply chain environment, International Journal of Production Research, 45(17), 3831–3852.
 • Kannan, G. Pokharel, S. & Sasi Kumar, P. (2009). A hybrid approach using ISM and fuzzy Comment [t6]: Author: Please TOPSIS for the selection of reverse logistics provider, Resources, Conservation and confirm the year of publication (whether Recycling, 54(1), 28–36).
 • Lin, C., Wu, J-C. & Yen, D.C. (2012). Exploring barriers to knowledge flow at different knowledge management maturity stages, Information & Management, 49, 10–23.
 • Liu, P.L., Wen, C.C. & Tsai, C.H. (2004). An empirical study on the correlation between knowledge management capability and competitiveness in Taiwan’s industries, Technovation, 24(12), 971–977.
 • Massa, S. & Testa S. (2009). A knowledge management approach to organizational competitive advantage: Evidence from the food sector, European Management Journal, 27, 129-141.
 • Pandey, V.C. & Garg, S. (2009). Analysis of interaction among the enablers of agility in supply chain, Journal of Advances in Management Research, 6(1), 99-114.
 • Pee, L.G. & Kankanhalli, A. (2009). A Model of Organisational Knowledge Management Maturity Based on People, Process, and Technology, Journal of Information & Knowledge Management, 8(2), 79–99.
 • Ramesh, A., Banwet, D.K., Shankar, R. (2010). Modeling the barriers of supply chain collaboration, Journal of Modelling in Management, 5(2), 176–193.
 • Santesso, N. & Tugwell, P. (2006). Knowledge translation in developing countries, J Contin Educ Health Prof, 26(1): 87-96.
 • Syed-Ikhsan, S.O.S., & Rowland, F. (2004). Knowledge management in a public organization: a study on the relationship between organizational elements and the performance of knowledge transfer, Journal of knowledge management, 8(2), 95-111.