بررسی میزان انطباق پذیری دانشگاه المصطفی قم با مؤلفه های سازمان یادگیرنده، سازمان چابک و سازمان کوآنتومی از دیدگاه کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

چکیده

ویژگیهای محیط تحصیلی دانشگاهی در عصر حاضر به‌طور بنیادی متفاوت از گذشته است. دانشگاه­ها با واقعیت­های جدیدی مانند تحولات تکنولوژیکی، رقابت، رشد توقعات جامعه و دانشجویان، محدودیت­های مالی و رشد فزاینده تغییر روبه­رو هستند. این واقعیت­های محیطی برای آموزش عالی بوجود آمده که تشابهی با محیط­های قبلی ندارد و به انواع مختلفی از تخصص­ها در محیط و اقتصاد جدید نیاز دارد. دانشگاه­ها دیگر نمی­توانند با ساختارها و راهبردهای قدیمی، دانشجویان را برای محیط جدید آماده کنند و باید به سمت استفاده از متغیرهای مدرن سازمانی حرکت کنند. هدف این پژوهش بررسی انطباق­پذیری دانشگاه المصطفی قم با مؤلفه­های سازمان یادگیرنده، چابک وکوآنتومی بود. نوع پژوهش، توصیفی­ ـ پیمایشی و جامعه آماری شامل تمام کارکنان ستاد مرکزی دانشگاه المصطفی به تعداد حدود 300 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی طبقه­ای 168 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از سه پرسشنامه سازمان یادگیرنده، سازمان چابک و سازمان­ کوآنتومی استفاده شد. برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و سازه استفاده، و پایایی پرسشنامه­ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای سازمان یادگیرنده 94/0، سازمان چابک 88/0 و سازمان کوانتومی 78/0 برآورد گردید. تحلیل داده­ها در دو سطح توصیفی (فراوانی، درصد و میانگین) و استنباطی (ضریب همبستگی، آزمون تی و مدل معادلات ساختاری) با استفاده از نرم افزار SPSSو Lisrel  انجام گردید. نتایج نشان داد که میانگین همه ابعاد سازمان یادگیرنده بجز مؤلفه مهارت فردی از حد متوسط بیشتر،  میانگین همه مؤلفه­های سازمان کوانتومی از حد متوسط، کمتر و سازمان چابکاز حد متوسط بیشتر بود. هم­چنین بین سازمان یادگیرنده و سازمان ­چابک 66/0 همبستگی مثبت و معنادار، بین سازمان ­یادگیرنده و ­کوانتومی 22/0 همبستگی مثبت و معنادار و بین سازمان چابک و کوانتومی 11/0 همبستگی مثبت و غیر معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


آقابابایی، راضیه (1392). روابط چندگانه بین راهبردهای رهبری مثبتگرا و راهبردهای خودرهبری و میزان کاربست مؤلفه­های مدیریت کوانتومی در دانشگاه اصفهان و دانشگاه تهران. رساله دکتری، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان. 73-77.                   

جعفرنژاد، احمد؛ شهائی، بهنام (1386).مقدمه­ای بر چابکی سازمان و تولید چابک. تهـران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.

درگاهی، حسین؛ پرتوی­شایان، زینب؛ رازقندی، علی­اکبر؛ مروجی، مینا (1395). مدیریت کوانتومی، مدیریت سمّی؛ مطالعه مروری در چهارچوب نظام مدیریت آزمایشگاه. فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص. 8 (31): ۲۹-۴۵.    

رحمان­سرشت، حسین (1386). تئوری­های سازمان مدیریت. تهران: نشر داوران.

رهنورد، فرج­اله؛ علیجانی، زهرا (1395). تأثیر فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی در پرتو فرهنگ سازمانی. مجله مدیریتتوسعه و تحول. 24 (5): 45-55.                                               

ریحانی، محسن؛ ریحانی، زهرا؛ شفیع­زاده، رضا؛ صدیق، مجتبی (1392). بررسی نقش مؤلفه­های سازمانهای یادگیرنده بر چابکی سازمانی مطالعه موردی: تمامی شعب بانک ملت استان مرکزی، نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی. تهران: دبیرخانه دائمی کنفرانس توسعه مدیریت پولی و بانکی.

سنگه، پیتر (1385). پنجمین فرمان، خلق سازمانهای یادگیرنده. ترجمه حافظ کمال هـدایت و محمد روشن. تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.                    

سنگه، پیتر (1385). رقص تغییر، چالشهای تغییر پایـدار در سـازمان یادگیرنـده. تهـران: ترجمـه حسین اکبری و مسعود سلطانی. انتشارات آسیا.

سنگه، پیتر (1990). پنجمین فرمان: خلق سازمان یادگیرنده. چ پنجم.ترجمه: حافظ؛ کمال هدایت، محمد.روشن، (1384)، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.

صادقی، عباس؛ انوری، صدور (1383). نقش دانشگاه و پژوهش دانشگاهی در فرایند توسعه. مجموعه مقالات آموزش عالی وتوسعه پایدار، مؤسسه پژوهش و برنامه­ریزی آموزشی، انجمن آموزش عالی ایران. ج اول. تهران.                         

عظیمی­ثانوی، بابک؛ رضوی، محمدحسین (1393). ارتباط بین میزان آشنایی و به کارگیری مهارتهای کوانتومی مدیریت در سازمانهای ورزشی. نشریه مدیریت ورزشی. 6 (4): 613-625.

فتحی، محمدرضا؛ ملکی، محمدحسن؛ علوی، سیداحمد (1396). شناسایی و رتبه­بندی عوامل مؤثر در ایجاد سازمانهای یادگیرنده در کسب و کارهای صنعت توریستی استان قم. فصلنامه فضای گردشگری. 24 (2): 20-35.

ملایی­نژاد، اعظم (1395). مدرسه و رهبری کوانتومی. نشریه مدیریت مدرسه. 14 (3): 50-55.

مختاری­نوری، جمیله؛ خادم­الحسینی، سیدمحمد (1387). کاربرد الگوی مهارتهای کوانتومی در رهبری پرستاری. نشریهدانشکده پرستاری شهید بهشتی. 18 (61): 55-63.      

نشاط، نرگس؛ میرحسینی، زهره؛ زاهدی­راد، زهرا (1395). آمادگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برای تبدیل‌شدن به سازمان یادگیرنده. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات.27 (3): 76-93.

نقوی، سیدعلی؛ آذر، عادل؛ اسعدی، میرمحمد (1394). اولویت­بندی عوامل توانمندساز چابکی سازمانی در دانشگاه­ها و مراکز  آموزش عالی شهر یزد. مجله پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی.75 (9): 61–82.

نیک­پور، امین؛ برکم، یاسر (1391). چابکی سازمانی و الگوی دستیابی به یک سازمان چابک. مجله راهبرد توسعه. 30 (21): 151-171.      

 

Aksu, A. A. & Ozdemir, B. (2005). Individual learning and organization culture in learning   organizations, Managerial Auditing Journal, 20 (4): 422-441.

Appelbaum, S., Calla, R., Desautels, D. & Hasan, L. (2017). The challenges of organizational agility (part 1), J of Industrial and Commercial Training, 49(1): 6 – 14.

Birmingham, A. (2016). for company directors, change is the new main game”, financial review, available at: www.afr.com/news/special-reports/corporate.

Darling, R. (2001). The quantum skills model in management: a new paradigm to enhance effective leadership". Leadership & Organization Development Journal, 22(6): 264-273.

 Denhardt, R. B. (1996). Developing inter personal skills. In J. L. Perry (Ed). Handbook of Public Administration. San iron Cisco/ CA: Jossey Bass.

Dove, R. (1999). Knowledge management, responsibility, and the agile enterprise, Journal of Knowledge Management, 3, 1: 18-35.

Ercetin, S. S. & Kamaci, M. C. (2008). Quantum leadership paradigm, World Applied Sciences      Journal, 3, 6: 865-868.

Erturgut, R. & Atak, M. (2010). An empirical analysis on the relation between learning organization and organizational commitment, Electronic Journal of Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2, 3472–3476.

Farago, J. (2003). The learning organizations, Management Insights, 3.

Goldman, S. L., Nagel, R. N, & Preiss, K. (1995). Agile competitors and virtual organizations: strategy for enriching the customer, Vann strand, Reinhold, New York.

Kid, P. T. (1994). 21st century paradigm in agile manufacturing: Forging new frontiers, addison-Wesley, Wokingham.

Kilmann, R. H. (2011). Quantum organizations: A new paradigm for achieving organizational success and personal meaning (1th Ed.). Newport Coast, CA: Kilmann Diagnostics Press, 88-97.  

 

Lin, C.-T., Chiu, H., Chu, P.-Y. (2006). Agility index in the supply chain, International Journal of Production Economics 100(2), 285-299.

Landoli, Luca & Guiseppe Z. (2007). Organizational cognition and building teams for the learning organization، UMI Prroquest Digital Dissertation full citation & Abstract.

Missouri, L. (2006). Soul intelligence springboard to quantum leadership, Available    at:coachfederation.org/NR/.../4819/soul_intelligence_Seale_Wilson.pdf

Nafei, W. (2016). Organizational Agility: The key to organizational success, International Journal of Business and Management, 11(5): 296-309.

Nagel, R. & Dove, R. (1991). Twenty-first century manufacturing enterprise strategy-an industry led review. Vols. 1 &2. USA: Iacocca Institute, Leigh University.

Senge, P. (1992)."Mental models", Planning Review, 20, 2, 4 – 44.

Sharp, J. M., Irani, Z & Desai, S. (1999). Workings towards agile manufacturing in the UK industry, international Journal of production economics, 62: 155-196.

Sharifi, H. & Zhang, Z. (1999). A methodology for achieving agility in manufacturing organisations: An introduction. Int. J. Prod. Econ., 62(1-2): 7-22.

Shelton, C. & Darling, R. (2000). The quantum skills model in management: a new paradigm to enhance effective leadership. Leadership & Organization Development Journal, 22(6), 264- 273.

Shelton, C. (2001). Spirituality, mental health. International Journal of Applied Psychoanalytic     Studies, 1(3): 121-141.    

Shelton, C., McKenna, M. K. & Darling, J. R. (2002). Leading in age of paradox: optimizing behavioral style, job fit and cultural cohesion, Leadership and Organization Development Journal, 23, 7, 372-379.

Shelton, C. (2010). Spirituality, mental health and the new physics. International -Skyrme.

Trivellas, P. & Dekoulou, P. (2014). Learning organization in Greek advertising and media industry: A way to face crisis and gain sustainable competitive advantage, Electronic Journal of Procedia - Social and Behavioral Sciences, 148, 338 – 347.