شناسایی محدودیتها و موانع ایجاد و اشتراک دانش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

2 استادیار،گروه سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام‌حسین (ع)، تهران، ایران.

چکیده

اشتراک دانش در بین کارکنان، مؤلفه‌ای کلیدی در راستای کسب مزیت رقابتی برای سازمانها در محیط پویای امروز است. در همین راستا شناخت محدودیتهای تأثیرگذار بر اشتراک دانش در سازمان نیز امری مهم می‌باشد. این محدودیتهای شامل عواملی است که مانع از تسهیم و به اشتراک­گذاری مؤثر دانش می‌گردد. هدف این مقاله شناسایی و دسته‌بندی محدودیتهای ایجاد و اشتراک دانش و نیز بررسی تأثیر این محدودیتها بر اشتراک دانش در سازمان است. تحقیق شامل دو مرحله است: در مرحله اول با استفاده از روش تحلیل محتوا در ادبیات مدیریت دانش، محدودیتهای ایجاد و اشتراک دانش­شناسایی شد. در مرحله دوم با استفاده از پرسشنامه، داده‌های تحقیق جمع­آوری، و با بهره‌گیری از روش تحلیل واریانس و آزمون کروسکال والیس به بررسی تأثیر این محدودیتها بر ایجاد و اشتراک دانش پرداخته شد. به دلیل محدودیت و امکان دسترسی با استفاده از روش تمام‌شماری، جامعه آماری این پژوهش شامل تمام مدیران و کارکنان بانک کشاورزی شهرستان نهاوند به تعداد 40 نفر است. یافته‌های تحقیق نشان داد که هشت محدودیت برای ایجاد و اشتراک دانش وجود دارد: سامانه‌های موروثی، روابط دشوار، فاصله، هزینه دانش، راهبرد به کارگیری دانش، فناوری در دسترس، عدم اثبات و اعتماد. هم­چنین یافته‌ها نشان می‌دهد تأثیر محدودیتهای راهبرد به کارگیری دانش، فاصله، عدم اثبات و اعتماد در طول فرایندهای مختلف زنجیره عرضه متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


آشنا، م؛ عسگری، ن؛ مرادی‌صالح، ع؛ غفوری، د (1392). نقش فرهنگ سازمانی در تسهیل اقدامات مدیریت دانش. نشریه مدیریت فناوری اطلاعات. ش 5 (4): 1-22.

الوانی، سیدمهدی؛ ناطق، تهمینه؛ فراحی، محمدمهدی) 1386). نقش سرمایه اجتماعی در توسعه مدیریت دانش سازمانی. فصلنامه علوم مدیریت ایران. س دوم. ش 5: 35-7.

رضائی­ملک، ن؛ رادفر، ر (1392). الگوی اولویت­دهی عوامل مدیریت دانش در بهبود عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری (مطالعه موردی: بانک سپه). نشریه مدیریت فناوری اطلاعات. ش 5 (3): 63-82.

رنجبرفرد، م؛ اقدسی، م؛ البدوی، ا؛ حسن‌زاده، م (1392). شناسایی موانع مدیریت دانش برای چهار نوع فرایند کسب وکار. نشریه مدیریت فناوری اطلاعات. ش 5 (1): 61-88.

زندحسامی، ح؛ حقیقت­طلب، م (1393). شناسایی و رتبه­بندی موانع دانش بر اساس چرخه مدیریت دانش سازمان. فصلنامه مدیریت صنعتی. ش 9 (1).

کریمی، رامین (1394). راهنمای آسان تحلیل آماری با SPSS. تهران: انتشارات هنگام.

سرمد، ز؛ بازرگان، ع؛ حجازی، ا (1390). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.

منوریان، ع؛ موسی‌خانی، م؛ اخوان، پ؛ روزبان، ف (1391). ارائه الگوی از زیرساخت انسانی ـ اجتماعی توانمندساز اقدامات مدیریت دانش. نشریه مدیریت فناوری اطلاعات. ش 4 (10): 159-178.

Abrahamson, D. E., & Goodman-Delahunty, J. (2014). Impediments to Information and Knowledge Sharing Within Policing. SAGE Open, 4(1).

Adler, P.S. (2002). Market, hierarchy, and trust: The knowledge economy and the future of capitalism. In C.W. Choo & N. Bontis (Eds.). The strategic management of intellectual capital and organizational knowledge (pp. 23–46). Oxford: Oxford University Press.

Awang, M., Ismail, R., Flett, P., & Curry, A. (2011). Knowledge management in Malaysian school education: Do the smart schools do it better? Quality Assurance in Education, 19(3), 263-282.

Barson, R., Foster, S., Pawer, F. and Wunram, m. (2000). “Inter and intra organizational barriers to sharing knowledge in the extended supply chain”, e2000 conference proceedings.

Choi, B.; Simon K.P. & Davis J.G. (2008). Effects of knowledge management strategy on organizational performance: A complimentary theory-based approach, Omega, No. 36, 235-251.

Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation. Administrative science quarterly, 128-152.

Coleman, D. and Hartmann, E. (1999), "Editorial: Research topics and strategies in socio-technical systems", Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, Vol. 9 No. 3, pp. 241-3.

Davenport, T. (2005), Thinking for a living, Harvard Business Press, Boston, MA.

Davenport, T. H., & Prusak, L. (1998). Working knowledge: Managing what your organization knows. Harvard Business School Press, Boston, MA.

Day, G.S. (1994), "The capabilities of market driven organizations", Journal of Marketing., pp. 37-52.

Dealtry, R. (1998): Building and sustaining a learning organization, the learning organization.vol.5, No1, pp.47-60.

DeLong, D.W. and Fahey, L. (2000), "Diagnosing cultural barriers to knowledge management", Academy of Management Executive, Vol. 14 No. 4, pp. 113-27.

Fisher, K. M. (1992). SemNet: A tool for personal knowledge construction. In Cognitive tools for learning (pp. 63-75). Springer Berlin Heidelberg.

Guan, J. C., Yam, R., Mok, C. K., & Ma, N. (2006). A study of the relationship between competitiveness and technological innovation capability based on DEA models. European Journal of Operational Research, 170(3), 971-986.

Gunsel, A., Siachou, E., & Acar, A. Z. (2011). Knowledge management and learning capability to enhance organizational innovativeness. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 24, 880-888.

Gupta, A. and Michailova, S. (2004), "Knowledge sharing in knowledge intensive firms", CKG Working Paper No. 12/2004.

Husted, K. and Michaiova, S. (2002), "Diagnosing and fighting knowledge sharing hostility", Organizational Dynamics, Vol. 31 No.1, pp. 60-73.

Kluge, J., Stein, W. and Licth, T. (2001), Knowledge Unplugged: The McKinsey & Co Survey on Knowledge Management, Palgrave, and London.

Krogh, J., Setein, W. and Nonaka, I. (2000), Enabling Knowledge Creation, Oxford Press, London.

Leal-Rodríguez, A., Leal-Millán, A., Roldán-Salgueiro, J. L., & Ortega-Gutiérrez, J. (2013). Knowledge management and the effectiveness of innovation outcomes: The role of cultural barriers. Electronic Journal of Knowledge Management, 11(1), 67-71.

 Lucas, E. (2000), "Creating a give and take culture", Professional Manager, Vol.9 No. 3, pp. 11-13.

Malhotra, Y. (2001), knowledge management for the new world business, available at: www.brint.com/km/ whatis.htm.

Massa, S. & Testa S. (2009). A knowledge management approach to organizational competitive advantage: Evidence from the food sector, European Management Journal, No. 27, 129-141

McLaughlin, S., Paton, R.A. and Macbeth, D. (2008), "Barrier impact on organizational learning within complex organizations", Journal of Knowledge Management, Vol. 12 No. 2, pp. 107-23.

Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. Academy of management review, 23(2), 242-266.

Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995). The knowledge creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation, oxford press, London.

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1997). The knowledge-creating company. 1995.

Paulin, D., & Suneson, K. (2012). Knowledge transfer, knowledge sharing and knowledge barriers-Three blurry terms in KM. The Electronic Journal of Knowledge Management, 10(1), 81-91.

Polanyi, M. (1997). Tacit knowledge. Knowledge in organizations, 135-146.

Quinn, J.B., Anderson, P. and Finkeltein, s. (1996), “managing professional intellect”, Harvard business review, vol. 71, No. 2, pp. 71-81.

Rajan, K. (2008). Combinatorial materials sciences: Experimental strategies for accelerated knowledge discovery. Annu. Rev. Mater. Res., 38, 299-322.

Riege, A. (2005). Three-dozen knowledge-sharing barriers managers must consider, Journal of Knowledge Management, Vol. 9, No. 3, pp. 18-35.

Sveiby, K. E. (1997). The new organizational wealth: Managing & measuring knowledge-based assets. Berrett-Koehler Publishers.

Szulanski, G. (1996), “Exploring internal stickiness: impediments to the transfer of best practice within the firm”, Strategic Management Journal, Vol. 17, pp. 27-43

Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. Strategic management journal, 28(13), 1319-1350.

Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management.