تحلیل رابطه کانونی تسهیم دانش با یادگیری سازمانی (نمونه پژوهش: مدارس ناحیه دو شهر همدان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

3 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

پژوهش با هدف بررسی رابطه کانونی تسهیم دانش با یادگیری سازمانی در جامعه آماری معلمان مدارس ناحیه دو شهر همدان انجام شد که از این جامعه با روش نمونه­گیری تصادفی ساده و بر مبنای جدول مورگان نمونه‌ای به حجم 274 نفر انتخاب گردید. روش پژوهش کمی، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی و ابزار پژوهش نیز پرسشنامه تسهیم دانش واندن هوف و وان­وینن (2004)، یادگیری سازمانی نیفه (2001) است. برای تعیین روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات از شیوه­های تحلیل عاملی تأییدی و آلفای کرانباخ استفاده شده، ضرایب پایایی پرسشنامه تسهیم دانش، 945/0 و برای یادگیری سازمانی، 927/0 به دست آمده؛ هم­چنین با توجه به نتایج تحلیل عاملی تأییدی، ابزارهای پژوهش از برازش مناسب و قابل­قبول (روایی­سازه) برخوردار است. برای تحلیل داده‌ها از همبستگی کانونی و رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از نرم­افزار SPSS 25 استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که مقادیر بار کانونی ابعاد یادگیری سازمانی در دامنه (396/0-) تا (876/0-)  قرار دارد؛ ابعاد یادگیری سازمانی قادر به تببین 5/41 درصد واریانس متغیر یادگیری سازمانی است. مقادیر بار کانونی ابعاد تسهیم دانش در دامنه (339/0-) تا (899/0-) قرار داشت. ابعاد تسهیم دانش قادر به تببین 2/46 درصد واریانس متغیر تسهیم دانش است. ابعاد یادگیری سازمانی قادر به تببین 7/7 درصد واریانس متغیر تسهیم دانش، و ابعاد تسهیم دانش قادر به تببین 9/6  درصد واریانس متغیر یادگیری سازمانی است. هم­چنین با توجه به مقادیر اثر معنادار می­توان گفت تنها بعد اهدای دانش دارای اثر مثبت و معنادار (353/0) بر متغیر یادگیری سازمانی در سطح 01/0 است. بعد گردآوری دانش فاقد اثر رگرسیونی معنادار بر یادگیری سازمانی است.

کلیدواژه‌ها


الوانی، مهدی (1386). مدیریت عمومی. تهران: انتشارات غزال.

پوراسدی، محمد؛ معدنی، جواد (1394). ارائه الگوی بررسی رابطه یادگیری سازمانی با تسهیم دانش و عملکرد نوآوری. مطالعات مدیریت انتظامی. ش 10 (4): ص 647ـ626.

تورانی، حیدر؛ صادقی، زینب؛ نامدارحاجی­آفا، سیدمهدی (1397). تأثیر یادگیری سازمانی بر مدیریتجانشین‌پروری با نقش میانجی­گری تعهد سازمانی. مدیریت منابع در نیروی انتظامی. ش 6 (3): ص 80ـ57.

حسن­پور، اکبر؛ سجاد، عاطفه (1397). طراحی ابزار ارزیابی رفتار تسهیم دانش کارکنان. مطالعات رفتار سازمانی. ش 7 (3): ص 55ـ29.

حاجیان، الناز؛ سردار، سهیلا (1396). ارائۀ الگویى براى سنجش عوامل انگیزشى درونى و بیرونى مؤثر در تمایل کارکنان به تسهیم دانش. فصلنامه پژوهشگاه علوم و فنّاورى اطلاعات ایران. ش 32 (4): ص 1118ـ1093.

حسنی، سیدیعقوب؛ چلی­سریل، نیا (1392). تأثیر هوش سازمانی بر یادگیری در سازمان. مطالعات مدیریت بهبود و تحول. ش 23 (3): ص 159ـ131.

دادخواه، سپیده؛ عاصمی، عاطفه؛ عابدی، محمدرضا؛ مشهدی، فرشته (1397). ارزیابی میزان زیرساختهای مدیریت دانش در شرکت پالایش نفت اصفهان. مدیریت راهبردی دانش سازمانی. ش 1 (3): ص 184ـ147.

رحیمی، ابراهیم؛ عباسی­رستمی، نجیبه؛ صفری­شاد، فرانک؛ نوروزی، مهدی (1396). اثر میانجی­گری یادگیری سازمانی در رابطه بین مدیریت دانش با توانمندسازی کارکنان. رسالت مدیریت دولتی. ش 8 (28): ص 24ـ13.

رضایی­پوربیاره، بهروز (1396). رابطه مدیریت دانش و یادگیری سازمانی با خلاقیت مدیران متوسطه آموزش و پرورش شهر یاسوج. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد، واحد مرودشت.

طاهری­گودرزی، حجت (1396). تأثیر هوش سازمانی بر یادگیری سازمانی با توجه به نقش تعدیل­کنندۀ خود توسعه­ای کارکنان شرکت بیمه پارسیان. پژوهشنامه بیمه. ش 32 (3): ص 82ـ63.

فیلسوفیان، مریم؛ اخوان، پیمان (1396). بررسی تأثیر رفتار تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی. فصلنامه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران. ش 32 (3): ص 730ـ713.

کریمی، جواد؛ عباسی، همایون (1396). تبیین رابطه یادگیری سازمانی و مدیریت دانش با تفکر استراتژیک در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش. ش 4 (14): ص 28ـ21.

کشاورزی، علی­حسین؛ صفری، سعید؛ حمیدی­راد، جواد (1394). بررسی تأثیر تسهیم دانش بر یادگیری، نوآوری و عملکرد سازمانی. چشم­انداز مدیریت دولتی. ش 22: ص 128ـ 103.

محمدی­مقدم، یوسف؛ ولی­اصل، جواد؛ عابدی، معصومه (1395). بررسی تأثیر تسهیم دانش بر فرایند یادگیری سازمانی با تأکید بر فناوری و تعامل اجتماعی. مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت. ش 7 (28): ص 171ـ147.

محمودی، عمر (1397). معادلات ساختاری سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی با به کارگیری مدیریت دانش و هوش عاطفی در اداره شهرداری، مطالعات دانش­شناسی. ش 4 (16): ص 81ـ47.

میرکمالی، سیدمحمد؛ ایزدیان، زینب؛ مصدق، هادی (1390). بررسی وضعیت مدیریت دانش در شرکتهای دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان. فصلنامه پارکها و مراکز رشد. ش 7 (28): ص 9ـ2.

میرکمالی، سیدمحمد (1383). مدیریت منابع انسانی. تهران: انتشارات یسطرون.

هادی­زاده­مقدم، اکرم؛ قلیچ­لی، بهروز؛ محبی، پروین (1392). بررسی رابطه بین تسهیم دانش و نوآوری در سازمانهای خدمات مالی: بانک رفاه کارگران. پژوهشهای مدیریت در ایران. ش 17 (1): ص 220ـ201.

نیسی، عبدالحسین؛ نمکی، ارسلان (1389). بررسی رابطه نشر دانش و سطوح یادگیری سازمانی بین کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز. علوم تربیتی. ش 6 (3و4): ص 192ـ171.

نکویی­مقدم، محمود؛ بهشتی­فر، ملیکه (1391). سازمانهای یادگیرنده. تهران: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت توسعه مدیریت و منابع.

وظیقه­دوست، حسین؛ عبدلی، مریم؛ ملازاده­اردکلو، زهرا (1391). پشتیبانی فرهنگ سازمانی در تقویت تسهیم دانش براساس روند آینده. پژوهشهای مدیریت. ش 96: ص 50ـ37.

Chen, Z.; Deng, S.; Mamtimin, A.; Chang, J.; Liu, F. and Ma, L. (2017). Exploring factors influencing knowledge sharing of international students at Chinese university. International Conference on Cross-Cultural Design (pp. 521-530). Springer, Cham.

Gomes, G., & Wojahn, R. M. (2016). Organizational learning capability, innovation and performance: study in small and medium-sized enterprises (SMES). Revista de Administração.

Hau, Y. S., Kim, B., Lee, H., & Kim, Y. G. (2013). The effects of individual motivations and social capital on employees’ tacit and explicit knowledge sharing intentions. International Journal of Information Management, 33(2), 356-366.

Jen Chen, C. Wen Huang, J. & Chang Hsiao, Y. (2010). Knowledge management an Innovativness the role of organizational climate an structur, International Journal of Manpower, 31 (8). Pp. 848-870.

Lee H, Chio B. )2003(. Knowledge Management Enablers, Processes and Organizational Knowledge: an integrative view and empirical investigation. Journal of Management Information System, 20(1): 179-228.

Malik, M. S, Kanwel, M. (2018). Impacts of organizational knowledge sharing practices on employees’ job satisfaction: Mediating roles of learning commitment and interpersonal adaptability", Journal of Workplace Learning, 30(1), 2-17.

Neefe, Diane Osterhaus (2001). Comparing Levels of Organizational Learning Maturity of Colleges And Universities Participation Traditional & Non-ttaditional (Academic Qulity Improvement Project) Accrdition Processes [online] URL     http://www.uwstout.edu/lib /thesis/2001/2001neefed.pdf

Ngah, R., Tai, T., & Bontis, N. (2016). Knowledge Management Capabilities and Organizational Performance in Roads and Transport Authority of Dubai: The mediating role of Learning Organization. Knowledge and Process Management, 23(3), 184-193.

Navimipour, N. J., & Soltani, Z. (2016). The impact of cost, technology acceptance and employees’ satisfaction on the effectiveness of the electronic customer relationship management systems. Computers in Human Behavior, 55, 1052e1066.

Park, J, & Gabbard, J. L. (2018). Factors that affect scientists' knowledge sharing behavior in health and life science research communities: Differences between explicit and implicit knowledge. Computers in Human Behavior, 78, 326–335.

Reychav, Iris, Weisberg, Jacob, (2010),"Briding intention and behavior of Knowledge Sharing", Journal of Knowledge Management, vol.14 No.2, pp.285-300

Sherehiy, B. (2008). Relationships between agility strategy, work organization and workforce agility ., Ph.D Thesis, University of Louisville.

Tam, S. and Gray, D.E., (2016). Organisational learning and the organisational life cycle: the differential aspects of an integrated relationship in SMEs. European Journal of Training and Development, 40(1), pp. 2-20.

Tingting Zheng (2017). A Literature Review on Knowledge Sharing. Open Journal of Social Sciences, 5, 51-58. ISSN Online: 2327-5960.

van Breda-Verduijn, H., & Heijboer, M. (2016). Learning culture, continuous learning, organizational learning anthropologist. Industrial and Commercial Training, 48(3), 123- 128.

Wang, Z., and Wang, N. (2012). Knowledge sharing, innovation and firm performance. Journal homepage Expert Systems with Applications, 39, 8899-8908.

Yang, H.L., and Wu, T.C.T. (2008). Knowledge Sharing in an Organization. Technological Forecasting and Social Change, 75(8), 1128-1156

Zareie, B., & Navimipour, N. J. (2016). The impact of electronic environmental knowledge on the environmental behaviors of people. Computers in Human  Behavior, 59, 1e8.

Zhang, X., De Pablos, P. O., & Zhou, Z. (2013). Effect of knowledge sharing visibility on incentive based relationship in Electronic Knowledge Management Systems: an empirical investigation. Computers in Human Behavior, 29(2), 307e313.