مقایسه تطبیقی همایش های ملی و بین‌المللی مدیریت دانش برای سیاستگذاری علمی همایش های کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشیار دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

چکیده

با مقایسۀ کلی همایشهای ملی و بین‌المللی در زمینۀ مدیریت دانش، می‌توان دریافت، همایشهای ملی در سطح کشور ایران، برخی از حوزه‌های جدید علم مدیریت دانش را پوشش نداده و با آن فاصله دارد؛ لذا هدف اصلی پژوهش، ابتدا بررسی و فراتحلیل همایشهای ملی و بین‌المللی مدیریت دانش در حوزه‌های مختلف و در گام بعد، مقایسه تطبیقی همایشهای ملی و بین‌المللی به منظور شناسایی شکاف دانشی در این حوزه است. در راستای دستیابی به هدف پژوهش با استفاده از روش فراتحلیل کیفی، ابتدا همایشهای ملی ایران در زمینه  محورهای همایش و سال برگزاری مورد فراتحلیل قرار گرفت. در مرحلۀ بعد، 18 همایش‌ معتبر بین‌المللی در سال 2018 میلادی از لحاظ محورهای همایش، کشور برگزار کننده و نیز ماه برگزاری مورد فراتحلیل قرار گرفت. در نهایت بین این دو دسته از همایشها مقایسه­ تطبیقی صورت گرفت و پیشنهادهای کاربردی در این زمینه ارائه شد. با مقایسه موضوعات و محورهای همایشهای ملی مدیریت دانش در ایران با همایشهای بین‌المللی در این حوزه، مشاهده شد مباحثی چون هوشمندی سازمان و استفاده از هوش مصنوعی در سامانه‌های پشتیبانی از تصمیم، شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی، انجمنهای خبرگی مجازی و حریم خصوصی اطلاعات کمرنگ بوده است. در واقع، محور برگزاری همایشهای ملی مدیریت دانش از برخی بخشهای نرم مدیریت دانش غافل بوده و نیازمند آن است که این محورها در برنامه‌ریزی همایشهای‌ آینده، مورد توجه ویژه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


 • آرزمجو، هانیه؛ قاسمی‌نژاد، یاسر و طیار، شاهین (1393). اثر توانمندی‌های سازمانی بر عملکرد رقابتی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش، پژوهشنامۀ بیمه، ش 115: 125 ـ152.
 • الوانی، سیدمهدی؛ ناطق، تهمینه و فراحی، محمدمهدی (1386). نقش سرمایه اجتماعی در توسعه مدیریت دانش سازمانی. فصلنامه علوم مدیریت ایران، س دوم، ش 5: 35 ـ 70.
 • انواری رستمی، علی اصغر و شهائی، بهنام (1388). مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده: تحلیلی بر نقش مستندسازی دانش و تجربه. نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، (2)1: 18 ـ3.
 • پناهی، رضا و موسوی معصوم، سیده نرگس (۱۳۹۵). فراتحلیل پژوهش‌های انجام شده در زمینه تأثیر فرهنگ‌سازی بر مدیریت دانش، چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ایران، تهران.
 • جامی پور، مونا و شرکت، محمدحسین (1394). چالش پیاده­سازی موفق سیستم­های مدیریت دانش: بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش مدیریت دانش در سازمان­های ایرانی با رویکردی آمیخته، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، دورة 7، ش 2: 429 ـ 450.
 • جامی پور، مونا؛ یزدانی، حمیدرضا و صادقی، فرشته (1395). ارائة نقشة راه همراستاسازی استراتژیک مدیریت دانش در سازمان­های دولتی ایران (مطالعة موردی: شرکت برق منطقه­ای تهران)، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، دورة 8، ش 2: 231  ـ 252.
 • خزایی، کامیان؛ پناهی، رضا و معمر حور، جمال (1396). فرا تحلیل پژوهش‌های ‌انجام شده در زمینه تأثیر عوامل سازمانی بر مدیریت‌دانش، کنفرانس ملی مدیریت دانش دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)، نوشهر، ایران.
 • زاهدی، شمس السادات؛ محمدی، ابوالفضل (1384). فراتحلیل: راهی به سوی شناسایی ارزشیابی ترکیب و تلخیص پژوهش‌های گذشته، فصلنامه مطالعات مدیریت، بهبود و تحول، دوره 12، ش 47: 51 ـ80.
 • سلیمی، جلیل و مکنون، رضا (1397). فراتحلیل کیفی پژوهش‎های علمی ناظر بر مسئلۀ حکمرانی در ایران، فصلنامه مدیریت دولتی، دوره 10، ش 1: 1 ـ30.
 • عابدی، احمد؛ عریضی، حمیدرضا؛ محمدزاده، فاطمه (1385). درآمدی بر پژوهش‌های فرا تحلیل در تحقیقات آموزشی، فصلنامه حوزه و دانشگاه، روش‌شناسی علوم انسانی، دوره 12، ش 40: 120 ـ140.
 • قربانی زاده، وجه‌اله؛ نانگیر، سید طه حسن و رودساز، حبیب (1392). فرا تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات ایران، پژوهش‌های مدیریت در ایران، س 17، ش 2.
 • منوریان، ع.، موسی‌خانی، م.، اخوان، پ. و عسگری، ن.، (1391). ارائه مدلی از زیرساخت انسانی ـ اجتماعی توانمندساز اقدامات مدیریت دانش. نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، (10)4: 178 ـ 159.
 • ولیان، سمیه؛ معینی کیا، مهدی و زاهدبابلان، عادل (۱۳۹۲). فرا تحلیل عوامل اثرگذار بر استقرار مدیریت دانش در آموزش عالی، ششمین کنفرانس مدیریت دانش، تهران: مؤسسه اطلاع رسانی نفت، گاز و پتروشیمی.
 • یزدانی، حمیدرضا؛ حمیدی‌زاده، علی و کاملی، علیرضا (1394). بررسی تأثیر سبک رهبری و جو سازمانی بر مدیریت دانش با توجه به نقش میانجی ساختار سازمانی و تعامل اجتماعی (پیمایشی پیرامون بخش ستادی بانک ملت)، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، دورة 7، ش 1: 199 ـ 216.
 • Ale, M., Toledo, C., Chiotti, O., Galli, M. (2014). A conceptual model and technological support for organizational knowledge management. Science of Computer Programming, 95(1): 73-92.
 • Amabile, T. M. (1988). A model of creativity and innovation in organizations. Research in organizational behavior, 10(1), 123-167.
 • Barachini, F. (2009). Cultural and social issues for knowledge sharing. Journal of Knowledge Management, 13(1), 98-110.
 • Chen, M. Y., & Chen, A. P. (2006). Knowledge management performance evaluation: a decade review from 1995 to 2004. Journal of Information Science, 32(1), 17-38.
 • Chen, C. J., & Huang, J. W. (2009). Strategic human resource practices and innovation performance—the mediating role of knowledge management capacity. Journal of Business Research, 62(1), 104-114.
 • Croasdell, D. T., Jennex, M., Yu, Z., & Christianson, T. (2003, January). A meta-analysis of methodologies for research in knowledge management, organizational learning and organizational memory: five years at HICSS. In System Sciences, 2003. Proceedings of the 36th Annual Hawaii International Conference on (pp. 9-pp). IEEE.
 • Dokhtesmati, M., & Bousari, R. G. (2013). Knowledge Sharing in Iranian academic institutions: Meta analysis approach. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 73, 383-387.
 • Fan, Y. W., & Wu, C. C. (2011, January). The Role of Social Capital in Knowledge Sharing: A Meta-Analytic Review. In 2011 44th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 2011) (pp. 1-10). IEEE.
 • Fan, Z.-P., Bo, F., Y.-H. Sun, & Ou, W. (2009). Evaluating knowledge management capability of organizations: A fuzzy linguistic method. Expert Systems with Applications: An International Journal, 36 (2), 3346–3354.
 • Frank, A. G., Sander, N., Gastaldi, L., Madini, E., & Corso, M. (2017). An assessment model for virtual communities of practice: a study in the oil and gas industry. Knowledge Management Research & Practice, 15(4), 507-522.
 • Hu, Y., Wen, J., & Yan, Y. (2015). Measuring the performance of knowledge resources using a value perspective: integrating BSC and ANP. Journal of Knowledge Management, 19(6), 1250-1272.
 • Jacks, T., Wallace, S., & Nemati, H. (2012). Impact of Culture on Knowledge Management: A meta-analysis and framework. Journal of Global Information Technology Management, 15(4), 8-42.
 • Khan, Z., & Vorley, T. (2017). Big data text analytics: an enabler of knowledge management. Journal of Knowledge Management, 21(1), 18-34.
 • Masa’deh, R. E., Shannak, R., Maqableh, M., & Tarhini, A. (2017). The impact of knowledge management on job performance in higher education: The case of the University of Jordan. Journal of Enterprise Information Management, 30(2), 244-262.
 • Meso, P., & Smith, R. (2000). A resource-based view of organizational knowledge management systems. Journal of Knowledge Management, 4(3), 224-234.
 • Scarbrough, H. (2003). Knowledge management, HRM and the innovation process. International Journal of Manpower, 24(5), 501-516.
 • Serenko, A. (2013). Meta-analysis of scientometric research of knowledge management: discovering the identity of the discipline. Journal of Knowledge Management, 17(5), 773-812.
 • Wong, K. Y., Tan, L. P., Lee, C. S., & Wong, W. P. (2013). Knowledge Management performance measurement: measures, approaches, trends and future directions. Information Development, 0266666913513278.